• 100+

  වෘත්තීය සේවකයින්

 • 4000+

  දෛනික ප්රතිදානය

 • $8 මිලියන

  වාර්ෂික විකුණුම්

 • 3000㎡+

  වැඩමුළු ප්රදේශය

 • 10+

  නව නිර්මාණ මාසික ප්‍රතිදානය

කාර්යාල පරිසරය

පර්යේෂණ හා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව

සාම්පල කාමරය

ද්රව්ය සකස් කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව

සවි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව

කැපුම් දෙපාර්තමේන්තුව

මුද්‍රණ දෙපාර්තමේන්තුව

නිෂ්පාදනය දෙපාර්තමේන්තුව

ඇසුරුම් දෙපාර්තමේන්තුව