• 100+

  වෘත්තීය සේවකයින්

 • 4000+

  දෛනික ප්රතිදානය

 • $8 මිලියන

  වාර්ෂික විකුණුම්

 • 3000㎡+

  වැඩමුළු ප්රදේශය

 • 10+

  නව නිර්මාණ මාසික ප්‍රතිදානය

බාගත සිතියම බාගත කිරීම් බාගත කිරීම් සහ තොරතුරු ට්‍රාන් පෙන්වයි

කාණ්ඩය PDF

 • Catalog_Meclon Sports 20220816
  Catalog_Meclon Sports 20220816
 • සමාගම් ඉදිරිපත් කිරීම-MECLON SPORTS
  සමාගම් ඉදිරිපත් කිරීම-MECLON SPORTS